Dansstudio

DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

11u15 - 12u15 Discussie 

Hoe kan je herstellen als je de weg niet vindt?

moderator:

Frank Schaffler, projectmedewerker Zinzorg, patiëntenparticipatie & ervaringsdeskundigheid, PC Sint-Amandus, Beernem

panelleden:

Hans Meganck, docent, Arteveldehogeschool

Kristel Luyckx, praktijkondersteuner ggz, Wijkgezondheidscentrum Brugse Poort,  Gent

Peter Dierinck, psycholoog, PC Gent-Sleidinge, campus Sleidinge
 

Wanneer iemand hulp wil, kan hij op zoek gaan. Hier wringt vaak het schoentje. Wie en wat kan iemand het best helpen? En hoe vind hij deze hulp? In sommige gevallen is er doorverwijzing via een eerstelijnsdienst waar de mens reeds gekend is voor hulp of begeleiding. In veel gevallen is de huisarts het eerste aanspreekpunt. Mogelijks melden kwetsbare mensen zich aan met een eerder fysieke problematiek en zit daarachter een nog onuitgesproken psychische kwetsbaarheid.

De verstandhouding tussen arts en patiënt is hier zeer belangrijk. Mensen willen zich in de eerste plaats veilig gehoord en begrepen voelen. In een geneeskunde waar een arts per prestatie wordt gehonoreerd is het niet evident dat hij of zij voldoende tijd wil vrijmaken om zijn patiënt aandachtig en empathisch te beluisteren.  Hierop volgt de vraag welke interventies de arts kan ondernemen. In sommige gevallen volstaat het misschien  dat de kwetsbare mens een luisterend oor vond bij wie hij zijn hart kon luchten. In andere, meer ernstige gevallen, lijkt therapie noodzakelijk. Een arts zal in veel gevallen wellicht eerst kijken naar een mogelijke medicamenteuze ondersteuning. Dit is soms zinvol en nodig, maar niet altijd. In sommige gevallen slaagt de arts er in om zinvolle en helpende ingrepen in gedrag en levensstijl bij zijn patiënt te bekomen. En vaak is verdere doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening nodig. Deze doorverwijzing lijkt vaak een pijn- of knelpunt te zijn. Welke kennis heeft de arts over psychotherapeutische en / of psychiatrische ondersteuning, over de (psycho)sociale kaart van diensten, psychotherapeuten, psychiaters, mobiele teams, psychiatrische centra,… in de regio? Er zijn tal van getuigenissen van mensen die de weg (naar een voor hun goede hulp) niet vinden. Het lijkt alsof het toeval bepaalt wie bij wie en waar terecht komt. Dit ‘toeval’ willen we in vraag stellen.


13u15 - 14u15 Discussie

Mantelluisteren - verhalen van familie

moderator:

Elke De Groote, educatief medewerker, Similes

 

Tijdens deze workshop luisteren we naar verhalen van familieleden. Een ouder-van, een kind-van, een (ex-) partner, een broer/zus hebben naast hetgeen ze meemaken met hun familielid, ook hun eigen verhaal.  Wat het ziek-zijn van hun naaste dagdagelijks met zich meebrengt neemt daarin een plaats, eigen aan hun betrokkenheid, maar er is meer. Families maken een eigen proces door en moeten ook werken aan hun eigen herstel.

Leerdoel

aandacht voor familieperspectief vanuit verschillende betrokkenheden/invalshoeken

Methode

getuigenissen en kans tot vraagstelling

 

14u25 - 15u25 Discussie

ervaringsdelen

Ervaringsdeskundigheid (ED), Herstel en Herstel ondersteunendezorg (HOZ) zijn geen exotische begrippen meer in de GGZ. Steeds meermensen en organisaties maken kennis met deze concepten en ideeën enzoeken naar betekenis en invulling ervan.


in het panel:

Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheidszorg (OP WEGG)

Jana De Beul, stafmedewerker, Oggpa vzw, Antwerpen

 

De OGGPA-werkgroep zoekt naar verbinding tussen alle initiatieven en heeft een provinciale intervisie voor ervaringsdeskundigen opgestart.
Doelstellingen:

  • Beleidsparticipatie: stem geven aan, spreekbuis zijn van cliënten binnen de ggz-netwerken en voorzieningen
  • Herstelgericht werken: ervaringskennis op zulke wijze hanteren en verdiepen dat het kan uitgroeien tot ervaringsdeskundigheid.
  • Beeldvorming (herstelverhalen, spreken op studiedagen…)
  • Ontmoeting: Dialoog en uitwisseling van ervaringen met andere betrokkenen, van elkaar leren, prikkelen en zo nieuwe initiatieven ontwikkelen.

Er wordt ook gezorgd voor een goede afstemming en verbinding met de werkgroep HOZ van hulpverleners.


Het Cliëntenbureau

Jochen Van den Steen, procesbegeleider, Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering/Cliëntenbureau, Gent

 

Het Cliëntenbureau is een project van het PAKT in samenwerking met de Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering en de provincie Oost-Vlaanderen. Het Cliëntenbureau is een jonge en groeiende organisatie. We zoeken onze plek in bestaande en nieuwe structuren en samenwerkingsverbanden, en schetsen huidige stand van zaken, krachten en uitdagingen, valkuilen en ons proces van vallen en opstaan.


Het wel en wee van de werkgroep ervaringsinzet en participatie in een Psychiatrisch Centrum

Marjolein Deceulaer, stafmedewerker, WEP/PC Hiëronymus, Sint-Niklaas

 

Sinds een aantal jaren is de WEP - Werkgroep ervaringsinzet en participatie - actief in het Psychiatrisch Centrum Sint Hiëronymus.We lichten toe wat de werkgroep zoal doet, hoe zij gegroeid is en waar we tegen aan gebotst zijn.


LEF
Gi Loockx, ervaringsdeskundige, LEF

LEF is het Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum van Limburg. We zijn recent gestart in de schoot van SPIL, het overlegplatform GGZ van Limburg. De thema's die we bespreken zijn onder andere destigmatisering, aanbevelingen voor het ggz-beleid, bewustmaking, herstel,.....  .