Brugzaal

DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

11u15 - 12u15 Mededelingen

Herstel als antwoord op euthanasie?

Ann Callebert, klinisch psycholoog, ervaringsdeskundige


Ik zou graag een ietwat ongewone maar wel relevante link naar herstel willen leggen voor dit congres.

Opvallend veel mensen voelen zich immens eenzaam in hun psychische kwetsbaarheid en botsen op die manier op een erg reële doodswens. Daar tegenover geloof ik er oprecht in dat juist de herstelvisie hierop een belangrijk antwoord kan bieden. Alleen al omwille van de gezamenlijke kracht die ontstaat als men lotgenoten ontmoet zoekend naar levenskrachten. Vertrekkend vanuit het gevoel het echt niet meer te weten in dit leven zou ik dan ook graag een verhaal afsteken rond herstel en samenspel.

 

Een zoektocht naar herstel in de USA

Jan Delvaux, OXOT

 

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting gingen we met zijn vieren (ervaringsdeskundigen en professionals)  op zoek naar de bron van Herstel of Recovery zoals ze het daar noemen.  New York, Boston en Philadelphia waren voor ons nog exotisch tot we onderdoken in de onderkant van de Amerikaanse samenleving. We zagen het Fountain House dat reeds in 1948 startte met herstelgericht werken en ervaringsdeskundigen. Dr. Marianne Farkas die al dertig jaar herstel bestudeert en ook aanwezig is op de Hersteldagen, ontving ons in haar biotoop: een Recovery Academy. Dr. Janos Marton is al meer dan dertig de motor achter het Living Museum: we leefden twee dagen mee met de artiesten. In Philadelphia gingen we drie dagen op stap met een mobiel team ervaringsdeskundigen, we zagen de bitterste miserie.

 

13u15 - 14u15 Mededelingen

Persoonsgerichte bewindvoerders als "vriend en vertrouwenspersoon" in het herstel van de cliënt

Martine De Moor, coördinator kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering, Similes vzw

 

Persoonsgerichte bewindvoerders streven naar een betrokken beheer vanuit een sociale bewogenheid. Ze zijn niet alleen bewindvoerder maar ook veelal een vertrouwensfiguur voor de cliënt. Cliënten ervaren hen als een 'toegevoegde waarde' binnen hun herstelproces.

Leerdoel

"Bewindvoering kan 'anders' en bijdragen tot herstel": van een autoritaire aanpak naar een méér mensgerichte aanpak

Methode

Voorstelling van een uniek initiatief (in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen) in het kader van bewindvoering, gekoppeld aan ervaringen vanuit de praktijk gebracht door één of meerdere persoonsgerichte bewindvoerders

 

Ontwikkeling van RACT binnen Nederland

Greet Wilrycx, psycholoog/psychotherapeut, GGzBreburg/Centrum voor Herstel en EVD, Breda

Bram Berkvens, ervaringsdeskundige en coördinator van het Centrum voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid in Breda
 

Resource Group Assertive Community Treatment maakt zijn voorzichtige intrede in Nederland. Het structureel betrekken bij de behandeling van belangrijke anderen (voor de cliënt) die last heeft van ernstige psychische aandoeningen, lijkt herstel te bevorderen. Het betreft dan een door de cliënt zelf aangegeven "steungroep" die structureel en actief bij de behandeling zal  betrokken worden.

Er wordt ingegaan op het belang van een resource groep voor de cliënt zijn herstelproces, hoe dit eruit moet komen te zien en wat voor eisen er aan professionals gesteld worden om hier goed en actief mee om te gaan.


Opstart van formele familiebetrokkenheid

Pieter Declercq, therapeutisch coördinator/ herstelcoach, PC Sint-Amandus, Beernem

Vanuit het herstelondersteunend denken is het aan de slag gaan met het natuurlijke netwerk van een cliënt haast onontbeerlijk. Familie of andere directe naasten zijn een van de grote hoeksteen hiervan. daarom zijn we op onze afdeling gestart om hier systematisch en formeel werk van te maken op verschillende fronten.

 

14u25 - 15u25 Mededelingen

Evaluatie van een grootschalig scholingsprogramma herstelondersteunende zorg binnen de GGz Breburg

Greet Wilrycx, psycholoog/onderzoeker, GGzBreburg, Breda

 

Verschillende organisaties willen de nieuwe visie op herstel van ernstige psychische aandoeningen implementeren. De GGzBreburggroep (Breda) heeft een opleidingsprogramma aangevraagd bij drie organisaties: Stichting rehabilitatie ’92, het kenniscentrum HEE, en Storm rehabilitatie. Deze organisaties verzorgden de HoZ-training. De effecten van dit scholingsprogramma op de competenties van de medewerkers werden onderzocht door gebruik te maken van een aangepast stepped wedge trial design (o.a. Hussey & Hughes, 2006). Er werden 210 professionals en 142 cliënten gevolgd die zes keer gedurende 3 jaar gevraagd werden om verschillende vragenlijsten in te vullen. Medewerkers vulden de Nederlandse 12-item versie in van de Recovery Knowledge Inventory (Bedregal et al., 2006) en de Nederlandse versie van de RAQ-7, Recovery Attitude Questionnaire (Borkin et al., 2000). Cliënten vulden de Nederlandse versie in van de Mental Health Recovery Measure (Young & Bullock, 2003) en de Nederlandse versie van de Recovery Promoting Relationship Scale. (Russinova et al., 2006). Deze presentatie staat stil bij de HoZ-scholing en de resultaten van dit longitudinale onderzoek.

Begrensd grenzen verleggen
Annelies Verkest, verpleegkundig specialist, Kliniek Sint-Jozef Pittem

Anderhalf jaar geleden werd in Kliniek Sint-Jozef in Pittem de herstelwerkgroep in het leven geroepen. Deze groep bestaat uit een combinatie van hulpverleners uit verschillende disciplines en mensen die opgenomen waren of zijn in het ziekenhuis. Tweemaandelijks staan er enkele herstelgeoriënteerde thema's op de agenda die in de grote groep of in kleinere subgroepjes worden besproken. We willen de deelnemers laten kennismaken met deze methodiek door thema's aan bod te brengen die gelinkt zijn aan begrenzen en begrensd worden. We willen komen tot een antwoord op de vraag: “Hoe aanpakken om te herstellen als onze grenzen werden uitgedaagd/overschreden?”