Antiekzolder

DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

11u15 - 12u15 Mededelingen

Ervaringsdeskundigen op de werkvloer. Van cliënt tot collega.

Céline Dewitte, therapeut, De Mare

 

Céline Dewitte is begeleidster in beschut wonen De Bolster en werkt ook als therapeut in De Mare. David Benoit was cliënt van Céline in Beschut Wonen en werkt nu als collega ervaringswerker van Céline in De Mare.

Zij brengen samen hun verhaal en ervaringen. Er is ook ruimte voor vragen en discussie rond dit thema.

 

Drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. Implicaties voor opleiding, onderzoek & praktijk

Joeri Vandewalle, psychiatrisch verpleegkundige, wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent

 

De kwalitatieve studie exploreerde de drijfveren van ervaringsdeskundigen (ED) om een functie als ervaringswerker (EW) op zich te nemen. Semi-gestructureerde interviews werden gehouden met 14 ED in de Vlaamse ggz + 22 selectiegesprekken vóór de start van een opleiding (basistraject EW).

De resultaten tonen aan dat ED worden aangestuurd door een verlangen naar normalisatie en een drang naar stabilisatie. Ze normaliseren hun lage zelfwaarde door een zinvolle tewerkstelling te realiseren, zich te ontdoen van beperkende rolpatronen en het stigma en taboe te doorbreken. De waakzaamheid voor zelfbehoud staat centraal in hun stabilisatieproces. Vanuit een acceptabel evenwicht tussen hun hoofddrijfveren bouwen EW aan een positieve identiteit. Bijgevolg is hun actieve participatie aanbevolen in de uitbouw van een flexibel en herstelgeoriënteerd werkklimaat.

 

13u15 - 14u15 Mededelingen

Uitbouw van herstel- en ervaringsdeskundigheid in het hoger onderwijs: samen grenzen verleggen

Bart Debyser, lector Verpleegkunde, Hogeschool Vives campus Roeselare

 

Herstel- en ervaringsdeskundigheid implementeren zal maar kunnen wanneer hulpverleners opgeleid zijn in herstelgericht werken en wanneer er ook in het hoger onderwijs afdoende aandacht is voor het patiënten-perspectief op zorg en begeleiding.

In deze mededeling rapporteren we over een bottom-up opgestart initiatief, waar we samen met een gemengde groep van docenten, leidinggevenden, studenten en ervaringsdeskundigen zoeken hoe we  de stem van de patiënt in het hoger onderwijs harder kunnen laten doorklinken.  We inspireren ons hiervoor zowel op eigen expertise als op goeie praktijkvoorbeelden uit het buitenland (mede mogelijk gemaakt door een “go & see”- beurs van de Koning Boudewijnstichting).

De doelstelling is om ervaringswerkers te laten participeren in diverse domeinen van de opleiding. We tonen met voorbeelden hoe we deze doelstelling in de praktijk omzetten.

 

Werken met ervaringsdeskundigen binnen de opleiding verpleegkunde in een HBO5-school.
Pilootproject begeleidingsvaardigheden vanuit een herstelgerichte visie

Tine Hollevoet, docent/verpleegkundige, HBOV Brugge/Oostende

 

Pilootproject binnen het vak begeleidingsvaardigheden waarbij er in tandem wordt les gegeven: een docent ggz en een ervaringsdeskundige ggz.

Ontstaan

werkgroep ‘ervaringsdeskundigheid’ met ervaringsdeskundigen en docenten.  Beslissing: werken met ervaringsdeskundigen te implementeren binnen de lessen ‘begeleidingsvaardigheden’.

Praktisch

studenten worden verdeeld in teams. In de les zijn er twee mappen aanwezig. Map 1: casussen (= verhaal zonder vermelding pathologie). Map 2: theoretische kaders gezien tijdens de opleiding. Uit beide mappen kiezen de studenten met welk materiaal ze aan de slag gaan. Met hun team voeren ze het gesprek vertrekkende vanuit de gegevens uit de casus.

Docent: duiding over theorie op vraag van de teams. Feedback op gesprekken. Ervaringsdeskundige: observeert en geeft feedback over houding en aanpak van de student.

Doel

studenten doen op school ervaring op in gespreksbegeleiding, krijgen rechtstreeks feedback van een ervaringsdeskundige en leren samenwerken met ervaringsdeskundigen op een gelijkwaardig niveau.

Basispijlers

Zorg voor studenten en zorg voor ervaringsdeskundige (lessen samen voorbereiden, altijd nabespreking).


Vormingsaanbod: aan de slag met ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg
Ief Nijsmans, opleidingscoördinator, CVO Sociale School Heverlee

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Sociale School Heverlee organiseert een vorming voor ervaringsdeskundigen en ervaringswerkers in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg.
De vorming richt zich tot deelnemers met ervaringen in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg. Het  doel is om deelnemers te sterken in hun deskundigheid om met de eigen ervaringen en deze van lotgenoten aan de slag te gaan. Van kandidaten wordt verwacht dat ze over een ervaring in de geestelijke gezondheids- of verslavingszorg beschikken en reeds gevorderd zijn in hun herstelproces. Kandidaten zijn ook fundamenteel gemotiveerd om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten voor het herstel van anderen.


14u25 - 15u25 Mededelingen

Herstelweken in PC Sint-Hiëronymus

Kim Steeman, therapeutisch directeur, PC Sint-Hiëronymus

 

Reeds drie jaar op rij organiseert ons centrum in samenwerking met personeel, cliënten en ervaringsdeskundigen, een herstelweek.

Gedurende deze week krijgt ieder de kans om elkaar te ontmoeten tijdens activiteiten binnen het thema herstel. Zo kon men dit jaar deelnemen aan activiteiten rond buddywerking, herstelverhalen, mindfulnesssessie, familiebeleid (i.s.m. Similes), kwartiermaken, KOPP-getuigenis, de Levende bibliotheek, …

 

Participatie cliënten in dagelijkse werking en organisatie De MaRe

Estelle Delbart, psycholoog, De Mare

 

Als rehabilitatiecentrum laten wij de cliënten zelf meedenken en mee bouwen aan de dagdagelijkse werking van ons centrum. We leggen kort uit hoe dit vorm krijgt.

 

Herstelgerichte ondersteuning van geïnterneerde personen

Natalie Aga, doctoranda, Vakgroep Orthopedagogiek, UGent


Hoewel erkend wordt dat geïnterneerden recht hebben op adequate en aangepaste zorg, heeft een groot aantal onder hen geen of beperkte toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Studies wijzen er eveneens op dat de focus van de bestaande behandelingen grotendeels gericht is op het reduceren van het recidiverisico door de aandacht te vestigen op het criminogene proces. Tegelijkertijd wordt vanuit de geestelijke gezondheidszorg het herstelparadigma gepromoot als een effectieve benadering om personen met een psychiatrische problematiek gericht te ondersteunen. Wanneer men de vertaalslag van de herstelbenadering wil maken naar de forensisch-psychiatrische zorg, merken we echter dat deze benadering onder druk komt te staan. Mezey et al. stelden vb. vast dat het binnen de forensisch-psychiatrische zorg moeilijk is om hoop en optimisme te genereren en zelfzorg, autonomie en onafhankelijkheid te promoten. Deze presentatie licht preliminaire bevindingen van een kwalitatieve studie toe die, aan de hand van diepte-interviews met geïnterneerden (N=70), wil nagaan wat belangrijk is in hun herstelproces, rekening houdend met de juridische beschermingseisen.