Antiekzolder

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2015

11u15 - 12u15 Mededelingen

Drijfveren van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg.  Implicaties voor opleiding, onderzoek & praktijk

Joeri Vandewalle, psychiatrisch verpleegkundige, wetenschappelijk medewerker, Universiteit Gent

 

De kwalitatieve studie exploreerde de drijfveren van ervaringsdeskundigen (ED) om een functie als ervaringswerker (EW) op zich te nemen. Semi-gestructureerde interviews werden gehouden met 14 ED in de Vlaamse ggz + 22 selectiegesprekken vóór de start van een opleiding (basistraject EW).

De resultaten tonen aan dat ED worden aangestuurd door een verlangen naar normalisatie en een drang naar stabilisatie. Ze normaliseren hun lage zelfwaarde door een zinvolle tewerkstelling te realiseren, zich te ontdoen van beperkende rolpatronen en het stigma en taboe te doorbreken. De waakzaamheid voor zelfbehoud staat centraal in hun stabilisatieproces. Vanuit een acceptabel evenwicht tussen hun hoofddrijfveren bouwen EW aan een positieve identiteit. Bijgevolg is hun actieve participatie aanbevolen in de uitbouw van een flexibel en herstelgeoriënteerd werkklimaat.

 

Ervaringsdeskundigen op de werkvloer. Van cliënt tot collega

Céline Dewitte, therapeut, De Mare


Céline Dewitte is begeleidster in beschut wonen De Bolster en werkt ook als therapeut in De Mare. David Benoit was cliënt van Céline in Beschut Wonen en werkt nu als collega ervaringswerker van Céline in De Mare.

Zij brengen samen hun verhaal en ervaringen. Er is ook ruimte voor vragen en discussie rond dit thema.

 

13u15 - 14u15 Mededelingen

Ondersteuning, signalerings- en crisisplannen als objectieve basis voor bemoeizorg

Koen Roggeman, afdelingshoofd/herstelcoach, PC St-Amandus, Beernem

 

Binnen de herstelvisie proberen we meer en meer de mensen een stem te geven, ook in momenten dat het minder goed gaat met hen.

Gebruikmakend van de ervaringskennis van onze mensen werden er verschillende vormen van plannen en afspraken opgemaakt over hoe we het best kunnen handelen in mindere momenten. Dit met positieve resultaten.

Het werken met deze plannen zorgt voor een objectieve basis om over te gaan tot een mate van bemoeizorg, dus waar je net een stukje gaat overnemen van een patiënt. Dit lijkt in eerste instantie net op niet samen werken, maar door de voorafgaande en opvolgende communicatie is het dit net wel. Daarnaast kan in dit soort plannen ook een mooie rol opgenomen worden voor familie of andere naasten en zodoende vergroot men ook daar de samenwerking om het herstel van de persoon in kwestie te bevorderen.

 

Co-producties: samenwerking als kracht in een herstelproces!

Grace Verween, sociaal verpleegkundige, VZW Walden - Sonar


Delen van ervaringen hoe co-producties ontstonden binnen de werking van Sonar. Praktische tips voor iedereen die droomt van een herstelacademie en gelooft in de meerwaarden van duo werking, professional en ervaringsdeskundige. Korte toelichting van de bestaande groepsmodules in co-productie die een bijdrage kunnen leveren aan een herstelproces. Focus op ervaring van de deelnemers zelf samen met een aantal cliënten van Sonar.

 

14u25 - 15u25 Mededelingen

Opstart van formele familiebetrokkenheid
Pieter Declercq, therapeutisch coördinator/ herstelcoach, PC Sint-Amandus, Beernem

Vanuit het herstelondersteunend denken is het aan de slag gaan met het natuurlijke netwerk van een cliënt haast onontbeerlijk. Familie of andere directe naasten zijn een van de grote hoeksteen hiervan. daarom zijn we op onze afdeling gestart om hier systematisch en formeel werk van te maken op verschillende fronten.


Werken rond kinderen van ouders met een kwetsbare geestelijke gezondheid
Soetkin Claes
, projectmedewerker 'Kind van', Familieplatform Geestelijke Gezondheid

De onderdelen van de werkmap "KOPP zorg(en)" worden voorgesteld.
Er worden op interactieve manier concrete methodieken die bruikbaar zijn in de hulpverlening aan volwassenen en kinderen en jongeren uitgelicht en gedemonstreerd.

 

De kracht van vrijwilliger zijn bij  Similes

Josette Monsieurs, vrijwilligerscoach, Similes

 

Als iemand uit je naaste familie psychisch kwetsbaar is, brengt dit mogelijks een pijnlijke ontreddering teweeg.  De normale gang van zaken wordt grondig verstoord, niets is nog vanzelfsprekend. Je voelt je erg betrokken, je maakt je zorgen, je voelt je machteloos. Je geraakt uit evenwicht met het gevolg dat je er zelf onderdoor dreigt te gaan.

Familiebetrokkenen kiezen er soms voor om als vrijwilliger bij Similes een engagement aan te gaan. Vaak werkt dit louterend en leidt dit tot herstel van de familie. Hoe kunnen we deze heilzame werking verklaren?